ครม. ไฟเขียวต่างชาติศักยภาพสูงลงทุน ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่

ครม. ไฟเขียวต่างชาติศักยภาพสูงลงทุน ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่

 ครม. ไฟเขียวต่างชาติศักยภาพสูงลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่

วันนี้แอดในนามขอตัวแทนเว็บ ufabet  รายงานข่าวดีกับเรื่องราวดีที่ชาวต่างชาติต้องบอกเลยว่าจะดีใจแน่นอนเพราะว่า ทางด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขานั้นได้ออกมาเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าได้มีการอนุมัติหลักการและเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงของประเทศไทย ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้แอดมิน ufabet ก็ได้ออกตามหาข่าวสารเรื่องนี้มาตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ ครม.ได้เคยเห็นชอบแล้วและได้มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินเพราะว่าให้การให้สิทธิการถือครองที่ดินแก่กลุ่มต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยหลังการนั้นจะมีการรวมทั้งหมด 4 ประเภท ประกอบด้วย
1.กลุ่มประชาคมโลกที่มีความมั่งคั่งสูง
2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
4.กลุ่มที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 

สำหรับสิทธิที่ดินที่ได้รับสิทธิไม่เกิน 1 ไร่ ตามมาตรา 96 ทวิ

ใครที่พอรู้กฏหมายอยู่บ้างแล้วนั้นท่านอาจจะรู้จักตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินที่ได้กล่าวว่าต้องใช้ที่ดินนั้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองภายในเขตกรุงเทพมหานครโดยทางเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลหรือพท้นที่นั้นจะต้องอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยก็ได้มีจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างเช่น การซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และถ้าหากถอนการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการก่อนครบกำหนดเวลาการดำรงทุน จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ถอนการลงทุน 

 เงื่อนไข และวิธีการขอ
สำหรับเงื่อนไขนั้นก็ให้ผู้คนนั้นที่ต้องการให้ไปยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังอธิบดีกรมที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรี และอย่างไรก็ดีทางรายงานจากเว็บ ufabet กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการชี้แจงว่าร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ได้มีการเพิ่มเติมหลักการในส่วนประเภทการลงทุนและระยะเวลาการดำรงการลงทุนอันแตกต่างไปจากกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน และทั้งนี้นั้นแล้วก้ได้ร่างกฎกระทรวงยังคงเป็นไปตามกรอบของมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งบัญญัติให้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ต้องนำเงินมาลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในประเภทของธุรกิจที่คนต่างด้าวลงทุนซึ่งต้องเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ประกาศให้เป็นกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยมีระยะเวลาการดำรงการลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และบริเวณที่ดินที่ได้มาต้องอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

 โฆษกรัฐบาล ย้ำว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากข่างที่ทางแอดได้รวบรวบรวมมานั้นทาง ufabet ก็ได้มีรายงานว่า โฆษกรัฐบาล ย้ำว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้มีการลงทุนที่หลากหลายขึ้น และมีมาตรการที่จะช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้น เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งนั้นก็หมายความว่าจะเป็นมาตรการหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 กันยายน 2564 และวันที่ 24 มกราคม 2565 และทางด้านของนายอนุชา ก็ได้มีการออกมากล่าวว่าในที่ประชุม ครม. และทางด้าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวว่าร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าวนี้ก็สามารถทบทวนได้ทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนั้น และนอกจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจะส่งร่างฯดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย

 ครม. ยืดเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรามาต่อกันที่ข่าวที่มีรายงานจากเว็บ ufabet ข่าวของ ครม. ที่ได้มีการขยายเวลายดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนออกไปอีก 3 ปี ถึง 31 ธ.ค. 2568 ทางด้านของนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งได้อยู่ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า “กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้มีการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชน จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ หลักการร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลซึ่งต้องจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรและมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี โดยมีการให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวออกไปอีก ๓ ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2566-31 ธ.ค 2568”

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า